Hjem - Helsepersonell / Andre sykdommer / Artikler / Gluten- og kaseinfri kost ved autisme
 • Gluten- og kaseinfri kost ved autisme

  Et sunt kosthold er viktig for barn og unge 

Gluten- og kaseinfri kost ved autisme

Gluten- og kaseinfri kost har vært forsøkt i behandlingen av fordøyelsesplager hos barn med autisme. Man har også erfart at barna som følge av denne dietten får bedre atferd. Symptomene skal i følge teorien skyldes at man ved autisme har overdreven opioid aktivitet koblet til peptider fra gluten og kasein. Man finner imidlertid begrenset støtte i forskningen som viser at gluten- og kaseinfri kost er effektivt ved autisme.

Ole Berg

PUBLISERT: 13.01.2012 - SKREVET AV: Ole Berg - TITTEL: KLINISK ERNÆRINGSFYSIOLOG
LEDER FAGTEAM

Hva er autisme?

Autisme defineres av verdens helseorganisasjon (WHO)  som en gruppe tilstander som kjennetegnes med avvik i samspill og kommunikasjonsmønster, og med et ofte begrenset, ensformig og gjentakende valg av interesser og aktiviteter. Forekomsten av mennesker med diagnose innen autismespekteret er ca. 3 – 5 pr. 10 000 innbyggere og er hyppigst hos gutter.

Kosthold ved autisme

Etiologien ved autisme er fortsatt uklar. Både arv og miljø antas å spille en rolle. Medisinske og psykologiske behandlingsalternativer gir ofte manglende resultater. Som et resultat av dette har andre behandlingsalternativer som kosthold, miljøfaktorer og alternative behandlingsmetoder, fått større betydning.

Helsedirektoratet ga i 2006 ut et hefte som heter ”Hva du bør vite om gluten- og kaseinfri kost til barn med autisme”. Heftet gir en kort innføring i gluten- og kaseinfri kost og hvilke utfordringer man eventuelt står overfor. Det er imidlertid lite forskning som viser en entydig effekt av gluten- og kaseinfri kost ved autisme.

Fordøyelsesplager

Flere barn med autisme har fordøyelsesplager. Basert på klinisk erfaring har man sett en bedring av disse plagene, men også bedring i barnas atferd når gluten og kasein utelates fra kostholdet. Det diskuteres hva som kan være årsaken til denne effekten.

Opioide peptider

Proteiner i kostholdet kan gi opphav til en rekke biologisk aktive peptider, inkludert de med affinitet til opioide reseptorer. Disse kalles opioide peptider. Sekvenser med opioide peptider er karakterisert både i dyre- og planteproteiner.

Unormale nivåer av peptider i urinen og cerebrospinalvæsken hos personer med autisme er rapportert i enkelte studier. Utvalgte forskningsmiljøer har derfor fremsatt hypotesen om at peptider fra gluten og kasein spiller en etiologisk rolle i patogenesen ved autisme. Videre at forhøyede nivåer av peptider i urinen kan være et resultat av ufullstendig nedbrytning av gluten og kasein, og dannelse av peptider med opioide (morfinlignende egenskaper). Teorien går ut på at denne typen peptider kan forsterke symptomene hos pasienter med autisme. Opioide peptider som dannes fra kasein eller gluten, kalles henholdsvis kasomorfiner og gluteneksorfiner og gliadorfin.

β- kasomorfiner

β- kasomorfiner (BCMs) er en gruppe opioide peptider som kan frigjøres fra β- kasein. β- kasomorfin med peptidsekvensen Tyr60-Pro61-Phe62-Pro63-Gly64-Pro65-Ile66 er kjent som β- kasomorfin-7 (BCM7). Frigjøringen av BCM7 via enzymatisk nedbrytning fra bovint β- kasein bestemmes av de ulike aminosyresekvensene i proteinet. Sekvensene varierer genetisk mellom ulike kuraser. Les mer om BCM7 her.

Dersom peptidene skal utøve opioid aktivitet etter oralt inntak, må peptidene først passere tarmens epitelbarriere. Biotransformasjon i lever og stabilitet i plasma kan i tillegg være faktorer som påvirker den endelige biologiske aktiviteten. Passasje gjennom blod-hjerne-barrieren er også nødvendig for å utøve aktivitet i det sentrale nervesystemet. Det er lite kunnskap omkring mekanismene for transporten av intakte peptider lengre enn 3 aminosyrer over tarmens epitelbarriere. Transporten (i form av passiv diffusjon) vil kunne forekomme, men i svært liten grad.

Ikke påvist hos mennesker

Tilstedeværelsen av intakte β- kasomorfin molekyler i blodet etter inntaket av melk eller kasein er ikke vist i in vivo studier. Opioide peptider, inkludert β- kasomorfin 4, 5, og -7 er svært sensitive for hydrolyse av dipeptidyl peptidase IV, som i stor grad vil begrense eller hindre overføringen av disse peptidene i intakt form over tarmens epitelbarriere og blod-hjerne barrieren.

Økt tarmpermeabilitet

Enkeltstudier har vist at autistiske barn kan ha en spesiell type tarmbetennelse, som kan resultere i økt tarmpermeabilitet. Dette vil kunne medføre at større peptider kan krysse tarm- mukosa barrieren, som for eksempel peptider fra kasein og gluten. Dette er imidlertid ikke bekreftet i senere studier.

Ikke tilstrekkelig dokumentert

Forskning har ikke vist entydig sammenheng mellom mat, tarmreaksjoner og atferd ved autisme. Det er foretatt flere større gjennomganger av aktuell forskning og litteratur på området. EFSAs riewev av de potensielle helseeffektene av β- kasomorfin er og relaterte peptider, samt Cochrane-rapportens gjennomgang av randomiserte kontrollerte studier av gluten- og kaseinfri kost ved autisme, viser at nåværende evidens for å anbefale gluten- og kaseinfri kost til pasienter med autisme ikke er god nok.

Det utelukker imidlertid ikke at det kan være en sammenheng. Å dekke behovet for alle næringsstoffer på en gluten- og kaseinfri diett er svært vanskelig, og krever oppfølging av helsepersonell.

Faktaboks

 • Årsaker til autisme er uklare
 • Forekomst ca. 3 – 5 pr. 10 000 innbyggere, hyppigst hos gutter
 • Helsedirektoratet ga i 2006 ut et hefte som heter ”Hva du bør vite om gluten- og kaseinfri kost til barn med autisme”
 • Fordøyelsesplager vanlig hos barn med autisme
 • Ulike hypoteser vedrørende årsaken til autisme; tarmbetennelse som gir økt tarmpermeabilitet og økt mengde peptider i blod og urin som kan utøve opioide effekter
 • Autisme har vært satt i sammenheng med peptider fra gluten og kasein
 • Opioide peptider kan komme fra både dyre- og planteproteiner
 • Effekt av gluten- og kaseinfri kost ved autisme lite dokumentert

Ordforklaringer

β- kasomorfiner: opioide peptider som kan frigjøres fra β- kasein

Biotransformasjon: metabolisme, kjemiske forandringer (transformasjon) av legemidler og giftstoffer i levende organismer

Bovin: storfe (ku eller okse)

In vivo: det levende, om prosedyrer eller forsøk som gjøres i levende organismer (mennesker eller dyr), i motsetning til prosedyrer som gjøres in vitro  

Kasein: protein som finnes i melk og som danner grunnlaget for osteproduksjon. Finnes ulike beta-kaseiner (β- kasein), blant annet A1 og A2

Peptider: to eller flere aminosyremolekyler bundet sammen med peptidbinding. Peptider spaltes ved hjelp av enzymet peptidase

Peptidsekvens Tyr60-Pro61-Phe62-Pro63-Gly64-Pro65-Ile66 : kjede av peptider med aminosyrene Tyrosin-Prolin-Phenylalanin-Prolin-Glysin-Prolin-Ileucin

Kildeinformasjon

 

blog comments powered by Disqus