Hjem - Helsepersonell / Diabetes / Forskning / Yoghurt kan forebygge utvikling av type 2 diabetes

Yoghurt kan forebygge utvikling av type 2 diabetes

Tittel

Consumption of dairy foods and diabetes incidence: a dose-response meta-analysis of observational studies.

Forfatter

Gijsbers L, Ding EL, Malik VS et al.

Dato

April 2016

Bakgrunn

Et økende antall kohortestudier har indikert at et inntak av meieriprodukter kan ha en mulig rolle i forebygging av diabetes type 2. Hvor sterk denne sammenhengen er, og hvor mye av de enkelte meieriproduktene som bør inntas for å oppnå denne effekten er ikke kjent.  

Metode

Det  ble gjort et systematisk litteratursøk i databasene PubMed, Scopus og Embase (fra første studie som fantes til 14. april 2015). I tillegg ble det utført egne søk i referanselister og korrespondanse med forfattere av tidligere studier.

Prospektive kohortesstudier som undersøkte sammenhengen mellom inntak av meieriprodukter og nye tilfeller av diabetes type 2 blant friske voksne ble inkludert. 

Data ble ekstrahert ved hjelp av en forhåndsbestemt protokoll, med dobbelt dataregistrering og vurdering av kvaliteten på studiene. Det ble gjennomført metaanalyser med dose-responsdata for totalt inntak av meieriprodukter, samt inntak av meieriprodukter med lite og mye fett. Det samme ble gjort for ulike typer av melk og syrnede meieriprodukter, fløte, iskrem og sherbet.

Analysen inkluderte 22 kohortestudier med til sammen 579 832 personer og 43 118 tilfeller av diabetes type 2. 

Resultater og diskusjon

Det ble funnet et signifikant inverst forhold mellom totalt inntak av meieriprodukter og risiko for diabetes type 2 (RR: 0,97 per 200 g/dag). En lignende invers sammenheng mellom inntak av meieriprodukter med lite fett ble også indikert (RR: 0.96 per 200 g/dag).

En ikke-lineær invers sammenheng ble funnet for inntak av yoghurt (ved 80 g/dag, RR: 0.86 sammenlignet med 0 g/dag) og for iskrem (ved ∼10 g/dag, RR: 0.81), men ingen inkrementelle fordeler ble funnet ved høyere inntak.

Andre meieriprodukter var ikke forbundet med risiko for diabetes type 2.

Konklusjon

Til tross for heterogenitet blant studiene indikerer denne dose-respons metaanalysen at meieriprodukter, særlig yoghurt, kan ha en mulig rolle i forebyggingen av diabetes type 2. 

Les mer

Gijsbers L, Ding EL, Malik VS et al. (2016) Consumption of dairy foods and diabetes incidence: a dose-response meta-analysis of observational studies. Am J Clin Nutr.