Hjem - Helsepersonell / Osteoporose / Forskning / Kalsium og fysisk aktivitet er viktig for å forebygge osteoporose

Kalsium og fysisk aktivitet er viktig for å forebygge osteoporose

Tittel

The National Osteoporosis Foundation´s position statement on peak bone mass development and lifestyle factors: a systematic review and implementation recommendations

Forfatter

Weaver C. M., et al

Dato

Osteoporosis International 2016 Feb

Bakgrunn

Ulike livsstilsfaktorer påvirker bentettheten og benstyrken vi oppnår i voksen alder med så mye som 20-40 %. I barne- og ungdomstiden er det spesielt viktig å optimalisere disse faktorene for å forebygge osteoporose senere i livet.

Formålet med denne rapporten var å vise faktorer som påvirker skjelettets evne til utvikle seg maksimalt, anbefale hvilke livsstilsfaktorer som fremmer en optimal benhelse hele livet, skissere en forskningsagenda for å løse dagens kunnskapgap og å finne måter å implementere de positive faktorene i befolkningen på. 

Metode

All relevant forskningslitteratur på PubMed fra 2000 til og med 2014 ble systematisk gjennomgått.

Fokuset var hvilken rolle individuelle næringsstoffer, kostholdsmønster, problemstillinger som alkohol og røyking, prevensjonsmidler og fysisk aktiivitet har på utvikling av benmassen og benstyrken i ungdomstiden. En evidensbasert karakterskala ble anvendt for å beskrive styrken av tilgjengelig bevis på de ulike modifiserbare livsstilsfaktorene.  

 

Resultater og diskusjon

De positive effektene av fysisk aktivitet og et tilstrekkelig inntak av kalsium kunne best dokumenteres (klasse A). Dette gjaldt spesielt ved pubertetsalder, en kritisk periode for bentilveksten. God dokumentasjon (klasse B) ble også funnet for at vitamin D og inntak av melk og meieriprodukter hadde en positiv effekt på benhelsen, samt at virkemiddelet i p-sprøyten Depo-Provera (medroksyprogesteronacetat) hadde en negativ effekt på skjelettet. Svakere, men fysiologisk sannsynlige bevis (klasse C og D) er tilgjengelige på effekter av andre makronæringsstoffer og mikronæringsstoffer.

Det er imidlertid behov for mer forskning rundt fysisk aktivitet, med tanke på dose-respons og den mulige interaksjonen mellom fysisk aktivitet og kosthold. Det er også nødvendig med sterkere bevis på flere livsstilsfaktorer, samt å kartlegge hvilken effekt kostholdet som en helhet har på skjelettet, ikke kun enkeltnæringsstoffer. I fremtidig forskning er det viktig å legge fokuset på benhelse hos unge mennesker, og forskningen må omfatte kjønn, populasjon og modning.

Både familie, skole og helsevesen bør inkluderes for å sørge for at livsstilsendringer som fremmer maksimal bentetthet og benstyrke innenfor ens genetiske potensiale, implementeres.

Konklusjon

Best tilgjengelig bevis på faktorer som fremmer benhelsen, ligger på et tilstrekkelig inntak av kalsium og på fysisk aktivitet. God dokumentasjon er også tilgjengelig for vitamin D og inntak av melk og meieriprodukter.

Helsestrategier bør sørge for å utnytte den ervervede kunnskapen om de faktorene som har vist sterkest påvirkning på utviklingen av benmassen og –styrken.  Dette betyr at man bør følge nasjonale retningslinjer for inntak av næringsstoffer og fysisk aktivitet, samtidig som man må advare mot skadelig adferd.

Ny forskning bør fokusere på å bedre forstå påvirkningen av andre livsstilsfaktorer.

Les mer

link.springer.com