Hjem - Melk og meierifakta / Meieribibliotek / Meieriordbok / Økologisk produksjon

Økologisk produksjon

Økologisk produksjon er en driftsform der målet er en bærekraftig forvaltning av ressurser, der samspill mellom mennesker, dyr, jord og planter sammen utgjør ledd i en kjede.

Stortinget har satt et mål om at 15% av norsk matproduksjon og salg skal være økologisk innen 2020. Hovedårsaken til at Stortinget ønsker en økt satsing på økologisk produksjon er at de mener økologisk landbruk tar større miljøhensyn og gir bedre dyrevelferd.Ifølge en rapport fra Riksrevisjonen utgjorde økologisk mat 1,45% av omsetningen i dagligvarehandelen i 2014. I samme år var 4,7% av jordbruksarealet dyrket økologisk, mens 2,9% av husdyrholdet var økologisk. Det var mest dyrket økologisk areal i Trøndelag, fulgt av Østfold og Hedmark. I Hordaland, Troms, Rogaland, Agder og Finnmark var det minst økologisk dyrket areal.

Driftsformen innebærer bruk av naturlige fornybare ressurser som husdyrgjødsel, belgvekster og fôrvekster, som gjør at jordas fruktbarhet opprettholdes og på lang sikt forbedres. Det er satt klare begrensninger på tillatt mengde gjødsel og fôr importert til gården.

Følgende gjelder i økologisk landbruk (fra Debio):

 • Svært få plantevernmidler er tillatt og bruken er begrenset og strengt regulert
 • Det er ikke tillat å bruke kunstgjødsel
 • Bruk av genmodifiserte organismer (GMO) og produkter avledet fra slike organismer er forbudt. Dette gjelder også for konvensjonell drift
 • Husdyrene skal bidra til at det skapes balanse mellom planter, jord og dyr ved å dekke plantenes behov for næringsstoffer og øke mengden av organisk materiale i jorda
 • Økologisk husdyrhold må ha tilhørende økologisk areal
 • Antall dyr skal stå i forhold til tilgjengelig areal for å unngå overbeiting, erosjon og forurensing av jord og vann
 • Minst 50% av fôret til drøvtyggere skal komme fra egen gård eller være produsert i samarbeid med andre gårder som driver økologisk
 • Grovfôret skal utgjøre minst 60% av tørrstoffet i dagsrasjonen til dyr over 6 måneder. Grovfôret består gjerne av ferskt gress, høy, silo, rotvekster, løv eller frukt- og grønnsaksrester
 • Alle dyr skal i utgangspunktet ha tilgang til å gå ute

Husdyrene spiller en viktig rolle i økologisk landbruk av flere grunner (fra Debio):

 • Klimaet i store deler av landet er slik at en stor del av det dyrkede arealet først og fremst egner seg til eng og annen fôrproduksjon
 • Det er store beiteressurser i fjell og utmark som bør benyttes til matproduksjon
 • Husdyrgjødsel er viktig for økologisk drift, og vekstskifte med kløverrik eng er bra for jordens fruktbarhet
 • Husdyr i utmark bidrar til å holde vedlike et kulturlandskap som fremmer biologisk mangfold
 • Husdyr på gården gjør det enklere å utnytte rester fra annen planteproduksjon til fôr

Dyrevelferd

VKM har vurdert hva forskningen sier om forskjell i helse og velferd til dyr i norske økologiske og konvensjonelle besetninger. Konklusjonen er at det ikke er funnet forskjeller i sykdomsforekomst mellom dyr i økologiske og konvensjonelle besetninger med unntak av mindre jurbetennelse og mer melkefeber i økologiske storfebesetninger.

Årsaken til at forskjellene generelt er små er at Norge har et strengere regelverk for dyrevelferd i konvensjonell produksjon enn andre europeiske land. Det gjør at forskjellene i regelverket for økologisk og konvensjonell produksjon i Norge ikke er så stor.

Forskning viser at mer plass og tilgang på utearealer er positivt for dyrenes velferd, men at økologisk drift samtidig gir større utfordringer med parasitter, sykdom og risiko for rovdyrangrep.

Det er generelt lite antibiotikaresistens i norske husdyrbesetninger i begge produksjonssystemer sammenlignet med andre land.

 

Kilder: 

 • Proteiner Proteiner Gir energi (4 kcal/gram). Bidrar til normal muskelvekst og vedlikehold av skjelettet. Kilder: en porsjon kjøtt, fisk, melk, ost eller et egg.
 • Kalsium Kalsium Bidrar til å opprettholde normal funksjon av skjelett, tenner, muskler og nervesystem. Kilder: en porsjon melk, ost, yoghurt, spinat, mandler eller sesamfrø med skall.
 • Fosfor Fosfor Bidrar til vedlikehold av skjelett og tenner. Kilder: en porsjon melk, ost, yoghurt grove kornprodukter, grovt brød, kjøtt, innmat og belgfrukter.
 • Vitamin B2 Vitamin B2 Kalles også riboflavin. Bidrar til normal funksjon av blant annet energiomsetning, syn, nervesystem og luftveier. Kilder: en porsjon melk, yoghurt, ost, kjøtt og fet fisk.
 • Vitamin B12 Vitamin B12 Bidrar til normal funksjon av energiomsetning, immunforsvar og nervesystem. Kilder: en porsjon innmat, kjøtt, fisk, melk, yogurt, ost eller et egg.
 • Jod Jod Bidrar til normal funksjon av energiomsetning, hud og nervesystem, og til normal vekst hos barn. Kilder: en porsjon melk, ost, yoghurt, skalldyr og fisk.